Photographs

Horizons

2014 -  2018

Polaroid SX-70 Camera & Impossible Film / Polaroid Film

Anno Weihs, Polaroid, Sofortbild , Horizont
Anno Weihs, Polaroid, Sofortbild, Instant Photography, Horizont
Anno Weihs, Polaroid, Horizont, Sofortbild, Instant Photography
Anno Weihs, Polaroid, Sofortbild, Instant Photography

© Anno Weihs 2018